Veel gestelde vragen

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een soort vereniging. Bij een vereniging, en dus ook bij HNL, zijn uiteindelijk de leden de baas. Zij bepalen het beleid en kiezen een bestuur. De leden doen dat in de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de leden.

Wat is het doel van HNL?

Het doel van HNL staat omschreven in artikel 2 van de statuten. In het bijzonder stelt HNL zich tot doel het stimuleren van het gebruik van zonne-energie, het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren en (doen) leveren van energie aan de leden en het stimuleren van duurzaamheid op het gebied van afval, groen, leefbaarheid, zorg en mobiliteit.

Wie kunnen er lid worden?

Iedereen die het doel van HNL onderschrijft kan lid worden.
HNL heeft op dit moment geen nieuwe projecten in de planning. Wil je toch al lid worden en/of ons laten weten dat je interesse hebt in de financiering van zonnestroomdelen, zend ons dan een email met je naam, adres, telefoonnummer en eventueel dus het aantal zonnestroomdelen dat je zou willen aanschaffen. Dan houden we je op de hoogte en plaatsen we je op de wachtlijst.

Betalen de leden contributie?

Ja, de coöperatie vraagt per deelnemer, ongeacht het aantal afgenomen panelen en op welk dak of daken deze liggen een jaarlijkse contributie van €18. Deze jaarlijkse contributie wordt in principe in het 3e kwartaal geïnd via automatische incasso. De opbrengst wordt gebruikt om algemene kosten van de coöperatie, zoals die voor ledenadministratie, boekhouding en vergaderingen, te dekken. De bestuursleden zijn vrijwilligers en werken onbezoldigd.

Welke projecten lopen er?

HNL heeft vier lopende zonne-energie projecten, te weten Prins Staal, Het Hoofdkantoor, Teva en Transvaal. Zie voor uitgebreide informatie De Daken. Er zijn op dit moment geen nieuwe projecten in de planning. Soms komen er echter zonnestroomdelen vrij als gevolg van bijvoorbeeld verhuizing buiten de postcoderoos. heb je met andere woorden interesse, wordt dan lid en laat ons weten dat je interesse hebt. Zend ons een email met je naam, adres, telefoonnummer en het aantal zonnestroomdelen dat je zou willen aanschaffen. Dan houden we je op de hoogte en plaatsen we je op de wachtlijst.

Wat is een Postcoderoos?

Dit is het postcodegebied, waarin de productie-installatie ligt en de energie wordt opgewekt, samen met de postcodegebieden die daar direct aan grenzen. Een postcodegebied bestaat uit de gebieden met dezelfde vier postcodecijfers. Zo vormen alle gebieden met de vier postcodecijfers 2022 het postcodegebied 2022. Dit postcodegebied vormt samen met de aangrenzende postcodegebieden 2021, 2023, 2024, 2025 en 2031 een postcoderoos. Voor een overzicht van de Haarlemse postcode gebieden, klik je hier.

Wie kunnen er meedoen?

Particuliere huishoudens, bedrijven en andere rechtspersonen kunnen meedoen. Er zijn drie voorwaarden: je woont binnen de postcoderoos van het project, je bent of wordt lid van HNL en je hebt een kleinverbruikeraansluiting.

Wat is het verschil tussen zonnestroomdelen en zonnepanelen?

Het aantal zonnepanelen dat de coöperatie met jouw geld voor een bepaald dak aanschaft, wordt ‘vertaald’ in jouw aandeel (zonnestroomdeel) in dat betreffende dak. Je financiert dus met andere woorden de aanschaf van de zonnepanelen en de aanleg van de complete installatie door de coöperatie. Niet jij maar de coöperatie is eigenaar van de installatie. Jij krijgt voor het beschikbaar gestelde bedrag het aantal bijpassende zonnestroomdelen van 250Wp per stuk.
Bestaat het dak waarin jij participeert uit 240 zonnepanelen van 345Wp dan is de maximale capaciteit van dat dak 82.800Wp, waarvoor 331 zonnestroomdelen van 250Wp kunnen worden uitgegeven. (Zie Transvaal dak)

Wat is Wp en wat kWh?

Wp is de afkorting van Wattpiek. Wp geeft bij zonnepanelen het maximale vermogen aan dat een zonnepaneel kan opwekken. Oftewel de capaciteit van de zonnecellen om zonne-energie in stroom om te zetten.
In Nederland heeft één Wp een opbrengst van gemiddeld ongeveer 0,85 kWh per jaar. Meer zonne-uren levert een hogere opbrengst op. En dus is de opbrengst in het Westen iets hoger dan in het Oosten van het land.
Een zonnepaneel van 345Wp levert dus gemiddeld in Nederland 293kWh stroom. En voor een zonnestroomdeel van 250Wp mag je een opbrengst van 212kWh stroom verwachten.

Hoeveel zonnestroomdelen moet ik kopen?

De minimale deelname in een dak is 1 zonnestroomdeel van 250Wp. Er geldt per lid een maximum van 10.000Wp per dak. En let op, want je krijgt slechts energiebelasting (plus BTW) terug over je daadwerkelijk verbruik. Kijk dus naar je huidige jaarverbruik en hou rekening met wijziging van omstandigheden. De aanschaf van een warmtepomp, een elektrische fiets, kookplaat, oven of auto betekenen extra verbruik. Voorzie je geen serieuze verandering in je verbruik op de korte termijn, ga dan uit van je actuele verbruik minus 10% dan zit je altijd veilig.
Als je een jaarverbruik 3.000 kWh verwacht of hebt, doe je er dus goed aan om niet meer dan 14 zonnestroomdelen van 250Wp aan te schaffen. (14 stroomdelen x 250 Wp x 0.85 kWh = 2975 kWh). Overigens hebben de ligging van de zonnepanelen en de temperatuur ook nog invloed op de opbrengst.

Krijg ik energiebelasting terug?

Ja, als deelnemer aan de postcoderoosregeling hoef je over de met jouw stroomdelen opgewekte stroom geen energiebelasting (plus de BTW over die belasting) te betalen. Deze vrijstelling geldt voor 15 jaar vanaf de oplevering van het project.
Het energiebedrijf, dat jou de stroom levert, betaalt je jaarlijks in het 2e kwartaal de energiebelasting terug. Het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt hangt af van het aantal kWh dat met jouw zonnestroomdelen is opgewekt enerzijds en de hoogte van de energiebelasting inclusief BTW anderzijds. Je ontvangt van de coöperatie voordien bericht met de exacte gegevens en de hoogte van het bedrag aan belasting dat je van jouw energieleverancier op je bankrekening teruggestort zal krijgen. HNL levert de gegevens aan bij jouw provider. Je hoeft zelf dus niets te doen. Wel moet je HNL informeren van welke provider je stroom afneemt.
Let op: je krijgt nooit meer belasting terug dan hoort bij je eigen verbruik.

Blijft de heffingskorting ook voor deelnemers gelden?

Ja, je blijft gewoon recht houden op de heffingskorting. Deze korting, ok wel genaamd ‘Vermindering Energiebelasting’ is een vast bedrag waarmee de energiebelasting voor iedereen wordt verlaagd. Dit vanuit de gedachte dat we nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en gas nodig hebben om te kunnen leven. Je houdt dus ook gewoon recht op deze korting ook als je deelneemt en in het kader van de PCR energiebelasting terugkrijgt.

Zijn er nog andere belasting issues?

Ja, als deelnemer maakt je in de zonnestroomdelen geïnvesteerde bedrag onderdeel uit van je vermogen, dat bij de aangifte inkomstenbelasting in box 3 moet worden opgegeven. Als je voor meer dan 5% in een installatie deelneemt, is er daarnaast sprake van een aanmerkelijk belang en moet bovendien de winst (opbrengst minus kosten) in box 2 worden verantwoord.

Kan ik mijn zonnestroomdelen (fiscaal)afschrijven?

Nee, want je lening wordt niet afgelost door de coöperatie. Je verdient je investering terug gedurende de levensduur van de door de coöperatie daarmee aangeschafte zonnepanelen. Je belang blijft dus staan voor het volledige aankoopbedrag, totdat je lidmaatschap eindigt.

Wat gebeurt er met de energie die wordt opgewekt met de zonnepanelen?

De coöperatie verkoopt de met een dak opgewekte stroom aan een energieleverancier. HNL is hiervoor na onderzoek een contract aangegaan met Greenchoice.

Greenchoice betaalt HNL een vergoeding per geleverd kWh. Deze vergoeding wordt voor de verschillende daken halfjaarlijks vastgesteld op basis van het op dat moment geldende variabele consumenten leveringstarief hoog/laag minus een afslag van €0,0065 per kWh.

Daarnaast betaalt Greenchoice HNL jaarlijks een premie voor elk lid die klant is bij Greenchoice. Hoe meer leden/Greenchoice klant des te hoger deze premie.

Moet ik overstappen naar Greenchoice?

Nee, je kunt in principe bij je eigen leverancier blijven, maar let op! Niet iedere leverancier doet mee aan de PCR/SCE-regeling. Daarnaast zijn er meer administratieve werkzaamheden, waarvan de kosten (€30 per jaar) aan je worden doorberekend. En Greenchoice betaalt de coöperatie een premie per klant/deelnemer. En hoe meer klanten/deelnemers des te hoger de premie per deelnemer.

Wat gebeurt er met de opbrengsten van een dak?

Van de opbrengsten worden eerst de kosten van de coöperatie betaald. Denk hierbij naast aansluitkosten onder andere aan kosten voor beheer, onderhoud en verzekering van de daken. Verder moet er meestal een vergoeding worden betaald aan de eigenaren van het pand, waarop het dak staat.
Het bedrag dat overblijft, de winst, wordt naar rato van ieders zonnestroomaandeel door de coöperatie verdeeld onder de deelnemers van het betreffende dak.

Wat kost en levert deelname mij op?

Een zonnestroomdeel heeft een vermogen van 250 kWh, levert per jaar tussen circa 210 en 225 kWh en heeft een nieuwprijs van circa € 265 afhankelijk van de grootte van de installatie.

De energiebelasting levert per kWh incl. BTW ruim € 0,11 op. Op jaarbasis betekent dit circa € 23 per stroomdeel. Mede vanwege de huidige energiecrisis is de belasting door de overheid verlaagd. Momenteel is nog niet duidelijk of en welk effect dit zal hebben voor de leden van coöperaties als HNL.

Daarnaast levert een zonnestroomdeel bij een overeengekomen prijs van € 0,20 per kWh (dalprijs per 1-7-2022) voor de levering van de stroom aan het energiebedrijf ongeveer €41 per jaar op. Daar moeten dan nog wel de kosten van de coöperatie vanaf, waarna zo’n €36 winst per zonnestroomdeel per jaar resteert.Overigens moet je het energiebedrijf natuurlijk gewoon de door jou afgenomen stroom blijven betalen tegen het geldende tarief per kWh.

Wanneer krijg ik mijn deel van de winst?

Uitbetaling vindt voor het eerst plaats in het 5e kwartaal nadat het dak in gebruik genomen is. En vervolgens wordt de netto-opbrengst jaarlijks in datzelfde kwartaal op je bankrekening gestort.
Voor de huidige daken betekent dit dat de netto-opbrengst door de penningmeester op je bankrekening wordt gestort als volgt:

Hoe lopen al die geldstromen rondom de daken?

Er zijn voor deelnemende leden naast het eenmalig aan HNL beschikbaar gestelde kapitaal voor de aanschaf en aanleg van een zonne-energie installatie (dak of tuin) drie jaarlijkse geldstromen te onderscheiden, te weten:

De laatste drie geldstromen en de kapitaalstorting zijn samen met de leveringsstromen van energie door het energiebedrijf aan de deelnemers en door de coöperatie (HNL) aan het energiebedrijf (Greenchoice) weergegeven in onderstaand schema.

Van PCR naar SCE

De regeling en geldstromen als hiervoor beschreven hebben betrekking op de PostCoderoosRegeling (PCR). Deze regeling is op 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). In beide regelingen is het uitgangspunt de postcoderoos.

De vier daken van onze coöperatie Haarlem Noorderlicht (HNL) Prins Staal, Hoofdkantoor, Teva en Transvaal zijn gerealiseerd met deze PCR.

Voor eventuele toekomstige daken zal de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) gelden. Deze subsidieregeling vervangt de PCR. In deze regeling lopen alle geldstromen naar de deelnemers via de coöperatie. HNL ontvangt dan zowel de inkomsten uit de verkochte stroom als een subsidie van het rijk, die in de plaats komt van de huidige belastingkorting van de energieleverancier.

De hoogte van deze subsidie wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en geldt dan voor een periode van 15 jaar. Bij de berekening van de hoogte van die subsidie wordt door de overheid het basisbedrag per kWh vastgesteld dat op dat moment nodig is om een installatie rendabel te maken. Het verschil tussen het basisbedrag en de actuele consumentenprijs (marktprijs) gedurende de looptijd van 15 jaar past de overheid bij. Zodra de marktprijs gedurende die periode gelijk is aan of hoger is dan het basisbedrag, wordt geen subsidie meer vergoed.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als je niet binnen de postcoderoos van ‘jouw’ dak blijft wonen, heb je wettelijk geen recht meer op de vrijstelling van de energiebelasting (plus BTW). De coöperatie koopt in principe jouw zonnestroomdelen terug tegen de waarde op dat moment. Die waarde vind je hier. Daarna komen deze beschikbaar voor leden op de wachtlijst. Ga je verhuizen stuur dan dus altijd een mail aan het bestuur.

Zal ik deelnemen en/of mijn eigen dak gebruiken?

Een lastige vraag om te beantwoorden. Het begint ermee of je eigen dak geschikt is.  Naast de dakconstructie, beschikbare ruimte en mogelijke schaduw van bomen, schoorstenen en dergelijke, hebben bij schuine daken de ligging en de hellinghoek een belangrijke invloed op het rendement van de zonnepanelen. Optimaal is het rendement bij de plaatsingsrichting zuid en een (dak)helling van 30 - 45 graden.

Uitgebreide informatie over de geschiktheid van een dak vind je bijvoorbeeld op de website van milieu centraal.

Als je dak geschikt is en voldoende rendement oplevert, heb je als voordeel van het eigen dak dat je de opgewekte stroom direct gebruikt en het meerdere terug ing levert tegen het op dat moment geldende tarief. Echter deze salderingsregeling zal worden afgebouwd en nu is nog onbekend welke vergoeding energieleveranciers dan aan consumenten zullen betalen.

Bij de coöperatie moet je altijd eerst zelf jouw leverancier de afgenomen stroom betalen. Je ontvangt je aandeel in de winst van de coöperatie pas op een later tijdstip. Bovendien maakt de coöperatie met het energiebedrijf een afspraak over het tarief waarvoor zij de stroom van de coöperatie gedurende een bepaalde periode zullen afnemen.

En er zijn nog veel meer voor- en nadelen van de beide opties. Door de grootschaligheid van de coöperatie is de aanleg, het onderhoud en het verzekeren van de installatie goedkoper. Ook geen gedoe in en op je huis of hogere WOZ-vanwege panelen op het dak. Bovendien heb je ook zelf geen omkijken naar de installatie. Zo wordt de opbrengst van de panelen voortdurend gemonitord en wordt de installatie met regelmaat gecheckt. Daartegenover staat dat veelal voor het gebruik van het dak huur of opstalrecht betaald moet worden door de coöperatie. Deze kosten zijn verwerkt in de prijs van het zonnestroomdeel.

Tot slot moet zeker ook nog worden vermeld dat het elektriciteitsnet zo langzamerhand op steeds meer plekken met overbelasting te maken krijgt. Wat dat betreft zijn de locaties van coöperaties in het algemeen gunstiger gesitueerd en zullen daar met andere woorden minder snel problemen van ondervinden.

Doet HNL nog meer op het gebied van duurzaamheid en energie?

Nee, vooralsnog zijn de activiteiten van HNL beperkt tot de vier daken met zonnepanelen.Wil je meer weten over: